• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg


Op basis van de behoefte van de VvE kan Zomer VvE beheer werkzaamheden verrichten op het gebied van bijvoorbeeld het individueel afrekenen van de stookkosten, het verduurzamen van het gebouw, leefbaarheid, sociaal beheer of het adviseren in juridische procedures. Daarnaast verzorgt Zomer VvE beheer ook diensten gericht op verhuurders in het kader van een tijdige en correcte afrekening van de servicekosten.


Additionele diensten

 • Begeleiden van (planmatige) werkzaamheden die niet vallen onder instandhoudingsonderhoud zoals aanpassingen en verbeteringen van het gebouw;
 • Het opstellen van een bestek voor contractwerkzaamheden, zoals schoonmaak of andere diensten;
 • Behandelen van opleverklachten en garantieaanspraken, het aanspreken van de betreffende leveranciers en het eventueel ondersteunen bij juridische procedures;
 • Formuleren van een onderzoeksvraag of opdracht, of het schrijven van een plan van aanpak;
 • Onderzoeken van en adviseren over bouwkundige, (installatie)technische en infrastructurele wijzigingen;
 • Adviseren over en begeleiden van aanpassingen i.v.m. (gewijzigde) wet- en regelgeving;
 • Toetsen van installaties en bouwdelen aan wet- en regelgeving in het kader van de zorgplicht van gebouweigenaars;
 • Onderzoek naar en advies over energiebesparende maatregelen;
 • Coördinatie in geval van calamiteiten en bijzondere situaties zoals brand, evacuatie, brand- en/of ontruimingsoefeningen;
 • Overleg voeren met belanghebbende derden (zoals gemeente en andere gebouweigenaren) over privaatrechtelijke aspecten in relatie tot onderhoudswerkzaamheden (zoals overleg over erfpachtvoorwaarden, gedeeld onderhoud);
 • Adviseren van individuele eigenaren en het VvE-bestuur bij wijzigingen in de woning, voor zover dat zaken betreft die de VvE aangaan (verbouwingsaanvragen);
 • Leveren, opvragen of (laten) opstellen van (bouw)tekeningen.

Aanvullende werkzaamheden worden altijd vooraf besproken en kunnen daardoor nooit als verrassing komen!