• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg


Grip op de kosten van uw VvE

Het financieel beheer van uw VvE kan u behoorlijk veel tijd kosten. U heeft onder meer te maken met:

 • Een dagelijkse administratie;
 • De betaling van gemeenschappelijke kosten;
 • Incasso van de bijdragen;
 • Het tijdig samenstellen van de begroting en jaarrekening VvE;
 • Tussentijdse financiële rapportages.

Wij helpen u graag om het overzicht te houden en uw administratie goed bij te houden. De splitsingsakte van uw VvE vormt daarbij voor ons de basis.


24 uur per dag inzage

Wij beheren uw geld zorgvuldig. We werken met de beste systemen, alle bankrekeningen staan indien gewenst bij ons op naam van uw VvE en we zijn SKW gecertificeerd.

Bij betalingen kunt u ervoor kiezen om zelf uw facturen goed te keuren, voordat deze daadwerkelijk worden voldaan. Daarnaast wordt elke betaling door minimaal 2 verschillende medewerkers van ons gezien. U weet ook altijd exact hoe uw administratie ervoor staat, want wij geven u real time, 24 uur per dag inzage in de administratie van uw VvE met de software van Twinq.


Wat kunnen wij allemaal voor u doen?

 • Het opstellen en digitaal verspreiden van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar. Dit omvat een exploitatieoverzicht (met daarin de uitgaven, inkomsten en het resultaat over het afgelo­pen boekjaar) en een balans (hierin zijn de bezittingen en schulden van de VvE opgenomen);
 • Het afrekenen van het saldo van de exploitatie met de leden, als de vergadering van eigenaars hiertoe besluit;
 • Het opstellen van een conceptbegroting van de kosten en opbrengsten met een voorstel voor de per vastgestelde periode (maand, kwartaal e.d.) verschuldigde bijdrage en eventuele extra bijdrage(n) op basis van de splitsingsakte;
 • Het incasseren en administreren van de door de leden verschuldigde bijdragen. Voor betaling van de voorschotbijdrage kan gebruik worden gemaakt van de automatische incassoservice;
 • Het voeren van een incassoprocedure in geval van achterstallige betaling(en) door een eigenaar;
 • Het namens de VvE betalen van gemeenschappelijke kosten;
 • Het openen van een nieuwe, op naam van de VvE gestelde, bank- en eventuele spaarrekening;
 • Het voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie van de VvE, inclusief het beheren van de afzonderlijke, op naam van de VvE gestelde, bank- en eventuele spaarrekening;
 • Het ten behoeve van een notaris opstellen van de bestuurdersverklaring voor appartementen die in eigendom worden overgedragen. De in- en uittredingskosten VvE worden respectievelijk bij de kopende en verkopende eigenaar in rekening gebracht;
 • Het jaarlijks, via het online bestuurdersportaal, geven van inzage in en toelichting op de financiële administratie aan de kascontrolecommissie.